Ghid de practică profesională pentru studenții Departamentului de Jurnalism și Media digitală

Descarcă Model de raport narativ

Descară fișa de evaluare a stagiului

Descarcă model de portofoliu

Criterii de evaluare și notare

1.Prevederi generale

Practica este o disciplină obligatorie, cotată cu 6 credite ECTS, cuprinsă în planurile de învățământ ale programelor de studiu de licență și master ale Departamentului de Jurnalism și Media digitală. Stagiile de practică se organizează începând cu semestrul 2 al primului an de studii, conform planului de învățământ al fiecărui program de studii.

Planurile de învățământ cuprind  cel puțin 2 semestre în care se vor desfășura discipline de practică profesională.

Misiunea, competențele profesionale și transversale dobândite, obiectivele, rezultatele învățării, tematicile, planificarea activităților, tutorii de practică, criteriile de evaluare și notare, precum și standardele minime de performanță sunt detaliate în fișele disciplinelor de practică.

Studenții pot alege să-și desfășoare practica fie într-o instituție (locală/ regională/ națională/ internațională) care desfășoară activități în domeniul aferent secțiunii CAEN J Informații și telecomunicații, fie într-o instituție din orice alt domeniu de activitate, cu condiția ca activitățile desfășurate în respectiva instituție să fie în domeniul presă/comunicare/ media digitală - realizarea/administrarea paginii web a unei instituții, crearea de conținuturi digitale pentru campanii sau strategia de comunicare a unei instituții, realizarea de comunicate de presă, gestionarea prezenței online/social media a unei instituții.

Durata minimă a stagiului de practică este de 120 de ore, desfășurate (cumulat) pe perioada anului universitar sau semestrului în care studentul parcurge disciplina de practică profesională.

2. Desfășurarea stagiului de practică

Pe durata semestrului în care studenții urmează disciplina Practică profesională, aceștia participă la întâlniri regulate cu responsabilii de practică. Responsabilii de practică sunt desemnați în orarul semestrial al studenților. Tematica întâlnirilor este prevăzută în fișa disciplinei Practică profesională.

Înaintea desfășurării stagiului de practică, studenții trebuie să informeze responsabilul de practică cu privire la opțiunea instituția aleasă, în cadrul întâlnirilor față-în-față, prin e-mail sau prin platforma de e-learning. După primirea acceptului scris din partea acestuia, studentul va contacta instituția, de unde va fi informat cu privire la posibilitatea realizării stagiului în perioada dorită și la persoana (din cadrul instituției) care îi va coordona activitatea de practică.

În cazul în care nu exstă deja un acord de practică valabil pentru anul universitar în curs între UBB/FSPAC/Departamentul de Jurnalism și Media digitală și instituția la care studentul dorește să își desfășoare stagiul de practică, studentul își asumă responsabilitatea semnării și avizării acordului și convenției de practică. În cazul desfășurării stagiului de practică într-o instituție care deja a încheiat un acord de practică cu UBB/FSPAC/Departamentul de Jurnalism și Media digitală, studentul își asumă responsabilitatea semnării convenției de practică (în 3 exemplare - UBB, instituția parteneră și student).

Desfășurarea practicii pe perioada de activitate didactică a semestrului nu scutește studentul de la participarea la activitățile curriculare obligatorii prevăzute în orar.

Orele de practică desfășurate în instituția parteneră pe perioada săptămânilor de activitate didactică nu vor depăși 10 ore săptămânal.

La finalul semestrului, toți studenții care au realizat practica profesională, vor participa la colocviile de practică cu responsabilii de practică, conform fișei disciplinei și programării acestora la finalul semestrului de comun acord cu reprezentatul formațiunii de studiu din partea studenților.

3. Evaluarea stagiului de practică

La data stabilită de comun acord cu responsabilul de practică, studenții vor preda (electronic, folosind platforma de e-learning/blended learning MOODLE - moodle.fspac.ubbcluj.ro) un dosar de practică ce va conține:

- adeverință de practică, emisă de instituția parteneră, semnată de un reprezentant al acesteia (tutorele de practică din partea instituție) și ștampilată, în care să fie specificată perioada desfășurării stagiului, numărul total de ore de practică (minim 120 de ore) și principala activitate în care a fost implicat studentul; (Documentul va fi scanat și încărcat ca imagine sau PDF).

- raport narativ (4000-8000 caractere, Calibri/Times New Roman, 12, spațiere 1.5 rânduri, conform modelului din Anexa 1 a prezentului ghid), în care studentul să descrie modul în care s-a desfășurat stagiul de practică; raportul va cuprinde, în mod obligatoriu:

              - perioada și durata stagiului;

              - denumirea instituției;

              - numele și funcția coordonatorului de practică din cadrul instituției;

              - sarcini și responsabilități;

              - descrierea sumară a activităților desfășurate.

- fișa de evaluare (Anexa 2 a prezentului ghid și anexă la raportul narativ) completată integral și semnată; fișa poate fi completată atât de mână, cât și în format electronic, cu condiția ca studentul să nu facă niciun fel de modificări asupra formatării documentului și a textului;

- portofoliul de materiale realizate în cadrul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 3 a prezentului ghid); în cazul în care studentul nu a realizat niciun material în cadrul stagiului sau a realizat materiale în colaborare cu alții, acest lucru va fi menționat în raportul narativ.

Forma de evaluare a practicii profesionale este colocviu, iar notarea se face cu numere întregi de la 1 la 10, conform criteriilor detaliate în fișa disciplinei și Anexa 4 a prezentului ghid.

Colocviile de practică se vor desfășura (conform programărilor făcute de către reprezentanții formațiunilor de studiu împreună cu responsabilii de practică) în ultimele două săptămâni de activitate didactică.

Transmiterea documentelor pentru evaluare se va face fie până la data stabilită pentru sesiunea normală, fie până la data stabilită pentru predarea dosarului de practică în sesiunea de restanțe aferentă semestrului în care studentul a urmat stagiul de practică.

În cazul în care studentul nu predă dosarul de practică până la ultima dată (cea din sesiunea restanțe) stabilită pentru acestă disciplină, disciplina Practica profesională este considerată nepromovată, urmând a fi contractată și plătită, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din cadrul UBB, în anul universitar următor.

3. Recunoașterea practicii profesionale

Responsabilii de practică desemnați de către Departamentul de Jurnalism și Media digitală vor recunoaște stagii de practică desfășurate în cadrul unor proiecte instituționale de practică (a) sub îndrumarea cadrelor didactice din universitare și personalului auxiliar sau calitatea de angajat (b) implicat în activități profesionale specifice domeniului jurnalism/comunicare/media digitală în anul universitar în care studentul parcurge disciplina Practica profesională, cu condiția desfășurării activității respective în cuantum de cel puțin 120 de ore și completării raportului narativ și prezentării portofoliului de materiale.

a. Activitatea în proiectele instituționale de practică, activitățile desfășurate în cadrul UBB TV, UBB Radio, StudentPress, MediaProject, FotoClub50mm, sunt recunoscute ca practică profesională, cu condiția ca activitățile asumate și realizate de student pe durata anului universitar sau semestrului să cumuleze cel puțin 120 de ore. Cadrele didactice responsabile de aceste activități sunt cele care trimit o listă a studenților implicați la activitățile respective direct responsabilului de practică (la finalul fiecărui semestru în care sunt implicați studenți care solicită recunoașterea stagiului de practică). Studenții care își desfășoară stagiul în aceste proiecte de practică nu vor trebui să depună adeverința de practică, dar vor trebui să predea responsabililor de practică raportul narativ și portofoliul de materiale produse.

Persoane de contact

UBB Radio - conf.dr. Cristina Nistor

UBB TV - lect. dr. Rareș Beuran

MediaProject - lect. dr. Andrei Costina/drd. Alexandru Dorofte

StudentPress - drd. Paul Boca

FotoClub50mm - conf.dr. Andreea Mogoș

b. Studenților angajați cu normă întreagă, cu fracțiune de normă sau care execută contracte de cesiune de drepturi de autor în domeniul jurnalism/comunicare/media digitală în perioada anului universitar în care este prevăzută disciplina Practică profesională le poate fi recunoscută disciplina Practică profesională, trebuind să includă în dosarul de practică (în locul adeverinței de practică) o adeverință de la angajator /beneficiar (alternativ, o copie după contract) din care să rezulte perioada / durata / data de începere a contractului, numărul de ore de activitate (pe zi/săptămânal) și tipul activității realizate de către studentul angajat. Și studenții a căror calitate de angajat este recunoscută vor trebui să predea la finalul semestrului dosarul de practică ce include raportul narativ și portofoliul de materiale produse.

4. Dispoziții finale

Atât studenții Departamentului de Jurnalism și Media digitală, cât și responsabilii de practică desemnați pentru disciplina Practică în fiecare an universitar / semestru au obligația de a cunoaște, aplica și respecta prevederile acestui ghid.

Responsabilii de practică au obligația de a prezenta conținutul acestui ghid și fișa disciplinei studenților în primele două săptămâni de la începerea semestrului în care se desfășoară disciplina Practica profesională.

Responsabilii de practică mențin legătura cu studenții care desfășoară stagii de practică în instituții externe, studenții care activează în proiecte de practică instituționale și studenții angajați pe întreaga durată a semestrului și organizează întâlniri periodice și ore de consultații cu studenții coordonați, conform fișei disciplinei.

Prezentul ghid intră în vigoare la data adoptării de către plenul Departamentului de Jurnalism și Media digitală.

Data adoptării: 14.05.2019